News ROBOT

การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  โอลิมปิก  ประจำปี 2553
โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านหุ่นยนต์

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีม  ROBOT โรงเรียนผาขามวิทยายน  อ.สีชมพู  จ.ขอนแก่น
การแข่งขันหุ่นยนต์  สพฐ. โอลิมปิก  ประจำปี 2553  รอบคัดเลือกตัวแทนศูนย์จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่างวันที่ 29 – 30  พฤษภาคม  2553
โรงเรียนผาขามวิทยายน ได้รับรางวัลดังรายการต่อไปนี

1.  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันหุ่นยนต์ไตรกีฬา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้  2  ตัว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันหุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายการที่ 1 และ 2  ได้เป็นตัวแทนของศูนย์  เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย  ณ เซียร์รังสิต
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม  ถึง  วันที่  1  สิงหาคม  2553เชิญเยี่ยมชมโรงเรียนผาขามวิทยายน  http://www.pkws.ac.th

การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ

1. ระดับประถมศึกษา

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาวน์โหลด : กติกาการแข่งขัน :

จำแนกการประกวดและแข่งขันเป็น 2  กลุ่ม คือ

การประกวดหุ่น ยนต์ (หุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ทำมือ

2. การประกวดโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติหรือโครงงานระบบอัตโนมัติ

การแข่งขันหุ่น ยนต์ (การแข่งขันทำภารกิจบนสนามไม้) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  ประกอบด้วย 6  กติกา ดังนี้

1.1   หุ่นยนต์พลังช้าง
1.2   หุ่นยนต์วิ่ง 2 ขา
1.3   หุ่นยนต์วิ่ง 2 ขาไตรกีฬามหาสนุก
1.4   หุ่นยนต์ต่อสู้ 1 ตัว
1.5   หุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์
1.6   หุ่นยนต์ต่อสู้ 2 ตัว

2. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

ขอบเขตและความหมาย ของหุ่นยนต์ แต่ละประเภท

1.  การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ทำมือ

หุ่นยนต์ทำมือ หมายถึง การนำมอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุทางกลศาสตร์ อาจมีการใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือตัวตรวจจับชนิดต่างๆ และใช้อุปกรณ์ทั่วไปอย่างไม่จำกัด มาออกแบบประกอบเป็นหุ่นยนต์หรือโครงงานที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ ในการทำงานสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยสวิทซ์เปิด-ปิด หรืออุปกรณ์ควบคุม (Remote Control) ทั้งแบบมีสาย ไร้สาย ข้อสำคัญคือไม่มีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทำ งาน คุณค่าของชิ้นงานอยู่ที่การสร้างกลไกพิเศษหรือการประยุกต์ใช้ตัวตรวจจับที่ ทำให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้โดยปราศจากโปรแกรม

หมายเหตุ ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ทำโปรแกรมได้

2. การประกวดโครงงานอัตโนมัติหรือโครงงานระบบอัตโนมัติ

หุ่นยนต์อัตโนมัติหรือโครงงานระบบอัตโนมัติ หมายถึง การนำมอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุทางกลศาสตร์ อาจมีการใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือตัวตรวจจับชนิดต่างๆ และใช้อุปกรณ์ทั่วไปอย่างไม่จำกัด มาออกแบบประกอบเป็นหุ่นยนต์หรือโครงงานที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ ในการทำงานสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยสวิทช์เปิด-ปิดเพื่อเริ่มต้นการทำงาน เพียงครั้งเดียว ข้อสำคัญคือ ต้องมีการใช้สมองกลอาทิเช่น คอมพิวเตอร์ , Microprocessor, Microcontroller, และอื่นๆ และต้องมีการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงาน คุณค่าของชิ้นงานอยู่ที่ระบบการทำงานที่มีการนำตัวตรวจจับมาประยุกต์ใช้ อย่างเหมาะสมกับภารกิจ หุ่นยนต์ทำงานได้เองภายใต้ตัวตรวจจับ หรือทำงานเองตามจินตนาการของผู้สร้าง และเชื่อมโยงการทำงานกับระบบการควบคุมแบบอื่นได้อย่างราบรื่น

3. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (manual)

หุ่นยนต์บังคับมือ หมายถึง การนำมอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุทางกลศาสตร์ อาจมีการใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือตัวตรวจจับชนิดต่างๆ และใช้อุปกรณ์ทั่วไปอย่างไม่จำกัด มาออกแบบประกอบเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ ในการทำงานสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยสวิทซ์เปิด-ปิด หรืออุปกรณ์ควบคุม (Remote Control) มีทั้งแบบมีสาย ไร้สาย โดยมีผู้ควบคุมการทำงานผลการแข่งขันขึ้นอยู่กับการสร้างกลไกพิเศษที่ทำให้ หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่โจทย์กำหนดได้ทันเวลา

4. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ หมายถึง การนำมอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุทางกลศาสตร์ อาจมีการใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือตัวตรวจจับชนิดต่างๆ และใช้อุปกรณ์ทั่วไปอย่างไม่จำกัด มาออกแบบประกอบเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ ในการปฏิบัติภารกิจต้องใช้ Microcontroller ชนิดใดชนิดหนึ่ง และต้องมีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทำภารกิจแบบอัตโนมัติ หลังเริ่มต้นขับเคลื่อนหุ่นยนต์ด้วยสวิทซ์เปิด-ปิดเพียงครั้งเดียว ระหว่างการแข่งขันห้ามใช้อุปกรณ์ควบคุมใดๆ ทั้งแบบมีสาย ไร้สาย หรือแบบสัญญาณวิทยุ ในการส่งสัญญาณไปยังหุ่นยนต์ ผลการแข่งขันขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมควบคุมกลไกทำให้หุ่นยนต์สามารถ ปฏิบัติภารกิจตามที่โจทย์กำหนดได้ทันเวลา

กำหนดรอบการประกวด และแข่งขันหุ่นยนต์

รอบที่ 1 การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ของศูนย์หุ่นยนต์ระดับจังหวัด 50 จังหวัด  ในระหว่างวันที่ 21-23  พฤษภาคม 2553  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์หุ่นยนต์ระดับจังหวัดเข้าแข่งขันในระดับภาค กติกาละ  2  ทีม โดยจะมีการชี้แจง/อบรม/ให้ความรู้ในการประกอบหุ่นยนต์แต่ละประเภทก่อนการ ประกวดและแข่งขัน

รอบที่ 2 การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับภาค 9 ภาค ดำเนินการโดยตัวแทนของศูนย์ในแต่ละภาคเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2553 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเข้าแข่งขันในระดับ ชาติ กติกาละ 3 ทีม โดยจะมีการชี้แจง/อบรม/ให้ความรู้ในการประกอบหุ่นยนต์แต่ละประเภทก่อนการ ประกวดและแข่งขัน สถานที่จัดประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาคจะแจ้งให้ทราบในวันที่จัดแข่งขัน ระดับศูนย์จังหวัด

รอบที่ 3 การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับชาติ ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 23-25  กรกฎาคม 2553  โดยจะมีการชี้แจง/อบรม/ให้ความรู้ในการประกอบหุ่นยนต์แต่ละประเภทก่อนการ ประกวดและแข่งขัน

รอบที่ 4 การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ มี  3  สนามคือ

(1)      การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชน Roboclub Junior ณ ประเทศสิงคโปร์  ในช่วงเดือนมิถุนายน 2553

(2)      การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชน Inter City Robot Olympiad ณ ประเทศเซี่ยงไฮ้ ในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2553

(3)      การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ WRO2009 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553

ข้อกำหนด / คุณสมบัติผู้เข้าประกวด แข่งขันหุ่นยนต์

  1. การประกวดหรือแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 4 คน คือ ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน นักเรียน 3 คน
  2. โรงเรียนสามารถสมัครเข้าประกวดแข่งขันได้ทุกประเภทไม่เกินประเภทละ 1 ทีมในแต่ละกติกา
  3. การประกวดและแข่งขันให้เป็นไปตามกติกาที่ สพฐ.กำหนด
  4. เป็นนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เเละ สังกัดอื่นๆ

การดำเนินการจัด ประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ระดับศูนย์หุ่นยนต์ ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ประชาสัมพันธ์ การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 เป็นต้นไป และรับสมัครนักเรียนที่จะเข้าร่วมประกวดและแข่งขันเป็นทีม  ๆ  ละ 4 คน ประกอบด้วย ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน นักเรียน 3 คน ภายในวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2553
  2. ทุกศูนย์หุ่นยนต์ระดับจังหวัด 50 จังหวัด จัดการแข่งขันในวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2553
  3. ผู้สมัครทุกทีมทุกระดับการศึกษา จะต้องจัดหาและเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำหุ่นยนต์มาเอง และนำมาประกอบ ณ สนามแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด
  4. ทุกศูนย์หุ่นยนต์ระดับจังหวัด 50 จังหวัด แจ้งผลการแข่งขันหุ่นยนต์ให้ สพฐ. ทราบภายในวันที่ 31  พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ให้คัดเลือกตัวแทนกติกาละ 2 ทีม
  5. ศูนย์ที่จัดการแข่งขันระดับภูมิภาค 9 ศูนย์ แจ้งผลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภูมิภาคให้ สพฐ. ทราบภายในวันที่ 30  มิถุนายน 2553 ทั้งนี้ให้คัดเลือกตัวแทนกติกาละ 2 ทีมเข้าแข่งระดับ สพฐ.ดูรายละเีอียดเพิ่มเติมที่เว็บ  http://obec.my-robot.in/
Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. ร่วมแสดงความยินดีด้วยครับ ขอเป็นกำลังใจให้ตลอดไปครับ ผาขามสู้ๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: